ตลาดพลูกับภาพจำที่กำลังเลือนลาง
127 views
0
0
"ตอนที่ 1"

ตลาดพลูกับภาพจำที่กำลังเลือนลาง (ตอนที่ 1)
_____________
รายการไทยศึกษา
ผู้ดำเนินรายการ: อ.ดร.สืบพงษ์ ช้างบุญชู คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: อ.เศรษฐพงษ์ จงสงวน ผู้เชี่ยวชาญพุทธศาสนามหายาน