ตลาดพลูกับภาพจำที่กำลังเลือนลาง
119 views
0
0
"ตอนที่ 2"

ตลาดพลูกับภาพจำที่กำลังเลือนลาง (ตอนที่ 2)
_____________
รายการไทยศึกษา
ผู้ดำเนินรายการ: อ.ดร.สืบพงษ์ ช้างบุญชู คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: อ.เศรษฐพงษ์ จงสงวน ผู้เชี่ยวชาญพุทธศาสนามหายาน