ขนมเต่ากับพิธีกรรมเซ่นไหว้ในชุมชนตลาดน้อย กรุงเทพฯ และชุมชนบางเหนียว จ.ภูเก็ต
125 views
0
0
"ตอนที่ 1"

ขนมเต่า กับพิธีกรรมเซ่นไหว้ในชุมชนตลาดน้อย กรุงเทพมหานครและชุมชนบางเหนียว จังหวัดภูเก็ต (ตอนที่ 1)
_____________
รายการไทยศึกษา
ผู้ดำเนินรายการ: อ.วราภรณ์ จิวชัยศักดิ์ สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: อ.ดร.สืบพงศ์ ช้างบุญชู สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย