การเดินทางของวิญญาณ: องค์ประกอบ และบทบาทของบทร้องพิธีกงเต๊กของชาวจีนแต้จิ๋วในสังคมไทย
122 views
0
0
"ตอนที่ 2"

การเดินทางของวิญญาณ: องค์ประกอบ และบทบาทของบทร้องพิธีกงเต๊กของชาวจีนแต้จิ๋วในสังคมไทย (ตอนที่ 2)
_____________
รายการไทยศึกษา
ผู้ดำเนินรายการ: อ.วราภรณ์ จิวชัยศักดิ์ สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: อ.ดร.นรุตม์ คุปต์ธนโรจน์ ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต