น้อมนำพระราชดำรัสสู่การปฏิบัติ : จุฬาฯ ภารัตคดีสถาน
168 views
0
0

เพลง Sanu Kehndi
เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ Kesari ฉายในปี 2019 เรื่องนี้เขียนและกำกับโดย Anurag Singh เพลง Sanu Kehndi ขับร้องโดย Romy, Brijesh Shandilya

2 เมษายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทุกปีศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะแต่งอาเศียรพาทเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพร

๒ เมษายนดล........................วารมงคลดิถีอัน
ล้ำเลิศคือคล้ายวัน..................ราชสมภพพระผู้ทรง
เป็นปราชญ์แก้วแพร้วเพริศ......ด้วยวิชาเจิดจรัสองค์
ความรู้ทั้งทรงส่ง.................... เสริมสมานพันธไมตรี
แห่งไทยแลภารัต...................ให้เจริญวัฒนามี
ความร่วมมืออันดี....................ทุกแขนงด้านวิชาการ
ทรงเชี่ยวชาญภาษา................สันสกฤตวากยะโบราณ
ซึ่งเป็นต้นสายธาร...................แห่งวิชาอันอเนกหลาย
หลากสาขาศิลป์ศาสตร์............ที่ ธ มุ่งมาดจำนงหมาย
เผยแผ่แพร่กำจาย...................นั้นเพราะเหตุเพื่อมหาชน
ทั้งปวงแม้ทรงตราก-............... ตรำและเหนื่อยยากก็ทรงทน
กอปรกิจโดยหวังผล................อันประเสริฐแก่พสกไทย
ศูนย์อินเดียศึกษา.....................แห่งจุฬาฯ น้อมระลึกใน
การุญภาพที่ไท้.......................ทรงอำนวยเอื้อเสมอมา
จึงขอกรองพจน์ร้อย.................เรียงประดับถ้อยอลังการ์
ซ่อนรูปดั่งบุปผา......................แซมสลับหลายผกาพรรณ
ดูดุจดั่งร้อยแก้ว.......................แต่จำแนกแล้วจะเป็นฉันท์
ครบถ้วนตามแบบบรรพ์............บ่งกระบวน 'เวสสเทวี'
ขอไท้ทรงสำราญ....................สุขเกษมศานต์สวัสดี
โรคาอันเกิดมี..........................จงขจัดหายมลายสูญ
อีกจำเริญชนมาน.....................ตราบจิรังกาลและเพิ่มพูน
เกียรติยศเจิดจำรูญ..................ทั่วสกลภพฉะนี้เทอญฯ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ปวงข้าพระพุทธเจ้า คณะบุคลากร
ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทัศนะจากอินเดีย

• พระราชดำรัสในหนังสือ ทัศนะจากอินเดีย ความตอนหนึ่งว่า “อินเดียเป็นประเทศใหญ่ มีสิ่งน่าดูน่าชมมากมาย ก่อนไปก็ได้อ่านหนังสือของท่านผู้รู้หลายท่าน รวมกับความรู้ที่ได้รับจากอาจารย์ต่างๆ ทำให้ข้าพเจ้าสามารถเปิดหูเปิดตา เปิดใจให้กว้าง รับฟังความรู้ ข้อคิดใหม่ๆ เกิดความเข้าใจ ความเป็นไปของโลกมากขึ้น”

• อีกตอนหนึ่ง มีความว่า “เนื่องจากสิ่งที่น่าสนใจไม่ได้มีเพียงแต่อดีตของอินเดียเท่านั้น ปัจจุบันของอินเดียและอนาคตของอินเดีย การพัฒนาอย่างรวดเร็วทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอินเดีย เป็นสิ่งที่นักศึกษาพึงติดตามเป็นอย่างยิ่ง อินเดียเป็นประเทศใหญ่ ภาวะอันใดที่เกิดขึ้นกับอินเดีย ย่อมมีผลกระทบต่อประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคด้วย”

• พระราชดำรัสในหนังสือ ทัศนะจากอินเดีย ความตอนหนึ่งว่า “ถ้ามีผู้วิจารณ์ สนับสนุน หรือคัดค้าน ข้อใดก็ตาม ข้าพเจ้าจะยินดีเป็นอย่างยิ่ง ถือว่า เราคุยกันด้วยหนังสือ รู้จักเป็นมิตรกันก็ด้วยหนังสือ การสนทนา โต้แย้งกันในหลักวิชา จะเป็นเหตุให้สติปัญญาเกิดแตกฉานขึ้น”

• จุฬาฯ ภารัตคดีสถาน” จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสถานทูตอินเดียประจำประเทศไทย รวบรวมหนังสือเกี่ยวกับอินเดียประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปศาสตร์ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับอินเดีย

• ทรงพระเจริญ

รายการปกิณกะอินเดีย
สุรัตน์ โหราชัยกุล และ ณัฐ วัชรคิรินทร์ ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย