ทัศนะต่อพุทธศาสนาของนักเขียนฮินดีในสังคมพหุวัฒนธรรม
539 views
0
0
"อ.กิตติพงศ์ บุญเกิด สาขาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

เพลง Buddham Saranam Gacchami
เพลงประกอบภาพยนตร์ Angulimal (1960) กำกับโดย Vijay Bhatt ดนตรีโดย Anil Biswas นำแสดงโดย Bharat Bhushan, Manmohan Krishna, Achala Sachdev

คำว่า Buddham Saranam Gacchami ที่เป็นชื่อเพลง มีความหมายว่า ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง เป็นข้อความเดียวกับที่เราใช้ในบทไตรสรณคมน์ก่อนที่จะประกอบพิธีทางพุทธศาสนานั่นเอง

ทัศนะต่อพุทธศาสนาของนักเขียนฮินดีในสังคมพหุวัฒนธรรม
สัมภาษณ์อาจารย์กิตติพงศ์ บุญเกิด อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะที่อาจารย์ได้เคยทำวิจัยหัวข้อ "ทัศนะต่อพุทธศาสนาของนักเขียนฮินดีในสังคมพหุวัฒนธรรม : กรณีศึกษาผลงานของภิกษุอานันท์ เกาสัลยายัน และมหาบัณฑิตราหุล สางกฤตยายัน"
________________
รายการปกิณกะอินเดีย
สุรัตน์ โหราชัยกุล และ ณัฐ วัชรคิรินทร์ ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย