การพัฒนาแนวปฏิบัติการจัดการข้อมูลวิจัยด้านมนุษยวิทยาบนพื้นฐานของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
307 views
0
0
"ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์"

การพัฒนาแนวปฏิบัติการจัดการข้อมูลวิจัยด้านมนุษยวิทยาบนพื้นฐานของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
.
รายการอักษรพาที
อ.ดร.เสาวภา หลิมวิจิตร และ อ.ดร.นยา สุจฉายา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย