บทกวีสดุดีในวรรณกรรมอาหรับ
287 views
0
0
"ภาควิชาภาษาตะวันออก (สาขาภาษาอาหรับ)"

บทกวีสดุดีในวรรณกรรมอาหรับ
.
รายการอักษรพาที
อ.ดร.ทรงศักดิ์ หมัดสะและ และ อ.ดร.อภิชาติ พงษ์เกษม สาขาภาษาอาหรับ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย