การประกันภัยตามหลักชะรีอะห์
195 views
0
0
"ภาควิชาภาษาตะวันออก (สาขาภาษาอาหรับ)"

การประกันภัยตามหลักชะรีอะห์
.
รายการอักษรพาที
อ.ดร.อภิชาติ พงษ์เกษม | อ.ดร.ทรงศักดิ์ หมัดสะและ สาขาภาษาอาหรับ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.สมีธ อีซอ นักวิชาการด้านการเงินอิสลาม