150 ปีชาตกาลมหาตมาคานธี
1,942 views
0
0

มหาตมาคานธี เกิดวันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 1869
ปี 2019 ครบรอบ 150 ปีชาตกาลมหาตมาคานธี

ไวษณพชนท่านว่าเป็นไฉน เพลงสักการะบูชาอันโปรดปรานของมหาตมาคานธี
• เมื่อพูดถึงมหาตมาคานธี หลายคนนึกถึงการต่อสู้เพื่อปลดแอกประเทศอินเดียจากอังกฤษเท่านั้น แต่คำว่า Swaraj ที่มหาตมาคานธีใช้ ไม่ได้มีหมายความแค่ให้อังกฤษออกไปและให้คนอินเดียมาแทน แต่อินเดียต้องรู้จักปกครองตัวเองและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ
• ห้าทศวรรษแห่งการต่อสู้ของมหาตมาคานธี ความหมายที่หยั่งรากลึกมากกว่าการปลดแอกจากอังกฤษ
• ที่มาของ อหิงสา

ไวษณพชนท่านว่าเป็นไฉน | Vaishnava Jana To

ไวษณพชนท่านว่าเป็นไฉน
คือผู้ใดร่วมเจ็บปวดกับผู้อื่น
อุปการะผู้ทุกข์ตรมระทมกลืน
รู้จักฝืนอภิมานะครอบงำใจ
ผู้นบนอบวันทาประชาผอง
ไม่จองหองนินทาว่าร้ายใส่
สำรวมกาย วาจา จิตเป็นนิตย์ไป
ชนนีเขาย่อมได้พรเลิศเลอ
เห็นผู้อื่นเท่าเทียมกัน ละตัณหา
เห็นหญิงอื่นดุจมารดาตนเสมอ
ลิ้นไม่กล่าวถ้อยอาสัตย์ตระบัดเพ้อ
หัตถ์ไม่เผลอแตะต้องของผู้ใด
ไม่มัวเมามายาพาลุ่มหลง
จิตจำนงวิราคะละความใคร่
ดื่มด่ำพร่ำรามนามทุกยามไป
สถานจาริกอยู่ในใจไม่เว้นวาย
ละทิ้งเล่ห์หลอกลวงบ่วงโลภะ
เว้นจากกามห้ามโทสะสละสลาย
ท่านกวีนรไสได้ทำนาย
ว่าเชื้อสายเขาจักรุ่งเรืองนิรันดร์ฯ

รายการปกิณกะอินเดีย
สุรัตน์ โหราชัยกุล และ ณัฐ วัชรคิรินทร์ ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย