โควิด-19: การช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยในอินเดีย
149 views
0
0
"อ.กิตติพงศ์ บุญเกิด สาขาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

เพลง ‘ดอกไม้ของน้ำใจ’
• เพลงดอกไม้ของน้ำใจ ขับร้องครั้งแรกโดย ‘สาว สาว สาว’ นำมาร้องโดยแปลงเป็นเนื้อภาษาไทย แต่ยังคงเนื้อภาษาญี่ปุ่นไว้ท่อนหนึ่ง
• เวอร์ชั่นนี้ขับร้องโดย อรุณี บาก้า (Aruni Bagga) คนไทยเชื้อสายอินเดีย นับถือศาสนาซิกข์ คุณอรุณีได้แปลงเนื้อร้องท่อนภาษาญี่ปุ่นนั้นเป็นภาษาฮินดีด้วยตนเองอีกด้วย

โควิด-19: การช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยในอินเดีย

สัมภาษณ์ อ.กิตติพงศ์ บุญเกิด สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• สถานการณ์โควิด-19 ในอินเดียเป็นอย่างไร การล็อกดาวน์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร ได้ผลหรือไม่
• การช่วยเหลือคนไทยจากภาคประชาชนเป็นอย่างไร
• ชาวอินเดียรับรู้หรือรู้สึกอย่างไรกับมาตรการของรัฐบาลอินเดีย

รายการปกิณกะอินเดีย
สุรัตน์ โหราชัยกุล และ ณัฐ วัชรคิรินทร์ ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย