วิสัยทัศน์ และแนวทางการทำงานในตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
38 views
0
0

รายการสำนึกของสังคม
- ผู้ดำเนินรายการ นางสาวอารดา สุคนธสิทธิ์
- วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ เศรษฐมาลินี ตำแหน่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ