ความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา
89 views
0
0

รายการสำนึกของสังคม
- ผู้ดำเนินรายการ นางสาวอารดา สุคนธสิทธิ์
- วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา