ขอเชิญชวนลงทะเบียนอบรมโครงการความรู้คู่สุขภาพ เรื่่อง รู้เท่าทันภาวะ Long Covid
ขอเชิญชวนลงทะเบียนอบรมโครงการความรู้คู่สุขภาพ เรื่่อง รู้เท่าทันภาวะ Long Covid

ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์ไม่รอช้า เตรียมตัวปล่อยกิจกรรมใหม่จากโครงการความรู้คู่สุขภาพ (Chula Health Share) โดย ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ CU Sustainable Well-Being : เสริมสร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืน กับกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ "รู้เท่าทันภาวะ Long Covid"


Notice: Undefined variable: logopath in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 122

(Live) ถ่ายทอดสดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย