ขอเชิญชวนลงทะเบียนอบรมโครงการความรู้คู่สุขภาพ เรื่่อง รู้เท่าทันภาวะ Long Covid
ขอเชิญชวนลงทะเบียนอบรมโครงการความรู้คู่สุขภาพ เรื่่อง รู้เท่าทันภาวะ Long Covid

ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์ไม่รอช้า เตรียมตัวปล่อยกิจกรรมใหม่จากโครงการความรู้คู่สุขภาพ (Chula Health Share) โดย ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ CU Sustainable Well-Being : เสริมสร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืน กับกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ "รู้เท่าทันภาวะ Long Covid"

(Live) รายการ พินิจเศรษฐกิจการเมือง